Nyheder, tips, privatlivspolitik

Uddannelseslæge Hanan vil være i klinikken den 01/06-20-30/9-20. Hun vil have kontor i stueetagen lige ved siden af Tommy Grundsøe.

Der er lanceret en ny app til let adgang til lægen. I din app-store søger du på "min læge" og henter app´en. Så er du bl. a. klar til videokonsultation

OBS! hvis du er ny patient og ikke har haft kontakt til os før, kan vi desværre ikke godkende medicin bestilt via nettet. Ring til os for en aftale, så vi kan hilse på dig.

PRIVAT SUNDHEDSFORSIKRING: Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i 2 konkrete situationer.

A. Efter konkret aktuel lægelig vurdering hos læge: At du henvises til videre udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du få henvisningen med i udprint.

B. Hvis du ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring uden, at der foreligger en henvisning fra os, kan du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning. Vi kan i visse tilfælde understøtte dit ønske om en service og skrive en henvisning, selvom der ikke er grundlag for dette via den offentlige sygesikring. Vi henviser udelukkende, hvis vi lægefagligt kan se mening dermed og samtidigt vurderer, at du ikke risikerer at forværre din situation, f.eks. i form af risiko for uhensigtsmæssige bivirkninger. Hvis vi ikke kan anerkende en service, som du ellers har besluttet dig for, er det en sag mellem dig og din forsikring. Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os.

Medicinsk cannabis:
1. januar 2018 trådte en politisk besluttet forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft.
Ordningen giver mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.
Da medicinsk cannabis ikke er et godkendt lægemiddel, har vi vurderet, at det ikke ligger indenfor vores kompetenceområde at skrive recepter på det. Du kan læse en gennemgang af baggrunden for vores beslutning, ved at læse informationen om medicinsk cannabis som Dansk Selskab for Almen Medicin har udgivet på deres hjemmeside – vi støtter op om deres forklaring af problemstillingerne.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), kan vi henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere, om cannabis kan komme på tale.

Hvis du vil læse mere så følg dette link:

http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/blog/cannabis_som_medicin_information_til_patienterne/
Behandling af oplysninger

Privatlivspolitik for patientoplysninger:

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er læger forpligtigede til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi i vores klinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse [indsæt evt. andre oplysninger, som I indhenter i klinikken, og som ikke er nævnt i næste pkt.].

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

 • Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Indsamles personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken. Konsekvensen af ikke at give klinikken personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler klinikken personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Disse informationer behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (regionernes kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via det fælles medicinkort = FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er klinikken forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v.
 • Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. sundhedslovens § 42a”
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Databehandlere er p.t.

 • A-data ( WinPLC journalsystem) https://a-data.dk/databehandleraftale/
 • KIAP (digitale forløbsplaner)
 • DMDD = Dansk Medicinsk Datadistribution der hoster systemerne Webreq og Webpatient, der anvendes til bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af patientens svar på spørgeskemaer i forbindelse med klinikkens udredning eller behandling.

Opbevaringsperiode

Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe klinikken har behov for at varetage de overfor angivne formål. Der er dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Sidst opdateret 19-08-19